Centrum pro rodinu a psychosociálních služeb (CPR PSS)

 

V termínu od 18.4.2017 - 21.4. 2017 bude probíhat stěhování Centra pro rodinu do nových prostor v Gallašově ul. 10, Praha 6, Řepy. V akutních případech bude k dispozici Adiktologická ambulance, akutní případy volejte na 603 291 593
Děkujeme za pochopení.
 
Centrum pro rodinu a PSS sídlí nyní na nové adrese Gallašova 581/10, Praha 6, Řepy
Jak se k nám dostanete? Ze Smíchova od st. Anděl tram 9, 10 do z. Slanská odtud bus č. 164 do z. Šedivého. A utobus staví rovnou před zadním vchodem Centra pro rodinu u Plaveckého klubu Vlček
Také je možné jet metrem do st. Petřiny a odtud opět bus 164 do st. Šedivého přímo před dům.
 

E-mail: cpr(at)dropin.cz 

Tel.: 272 111 704; 603 291 593; 739 027 070

Kde nás najdete: Gallašova 581/10, Praha 6, Řepy

Provozní doba:

Pondělí - čtvrtek: 10 až 17 hodin

Pátek: 10 až 16 hodin

CPR 

CPR Budova

 
Posláním Centra pro rodinu a PSS je

pomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jim a jejim dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině  a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky, nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci.

 

Vedoucí programu: Mgr. Simona Sedláčková, MSc. MHA MPH

Krizová telefonická intervence: 603 291 593 

 

Cílová skupina

Služba je určena všem uživatelům, kteří mají problémy s užíváním návykových látek a usilují o změnu své životní situace směrem k abstinenci. Matkám, které v souvislosti s danou problematikou, mají problémy s péčí o dítě, rodinou, úřady a okolím. Cílová skupina není věkově omezena.

 

Centrum pro rodinu nabízí:

1) Ambulantní psychosociální služby,

2) Strukturovaný léčebný program – Integrace rodiny,

3) Odborné sociální poradenství a program (Integrační centrum – Slunečnicová zahrada)

 

Ambulantní psychosociální služby

(zařízení má certifikát odborné způsobilosti v kategorii Ambulantní léčba)

Nabízí konzultace a poradenství a úzce spolupracují s adiktologickou ambulancí, na tomto základě může klientům nabídnout ambulantní léčebný program. Je však důležité mít na paměti, že ne vždy lze docílit výsledku v rámci ambulantní léčby, v řadě případů je indikována léčba v psychiatrické nemocnici, nebo terapeutické komunitě. V těchto případech vám však můžeme pomoci s výběrem léčby, dojednáním termínu a doporučením. Rozhodujícím mezníkem je prvních sedm týdnu spolupráce, kde si s klientem vymezíme, jaký druh léčby je pro něj nevhodnější z našeho pohledu. Minimálně u nás klient obdrží komplexní seznam dalších zařízení v oboru adiktologie.

 

Nabízené služby:

1) Individuální a rodinné poradenství

2) Skupinové poradenství

3) Úvodní vyhodnocení a diagnostika

4) Testování na přítomnost NL (pouze v rámci spolupráce)

5) Ambulantní léčba

6) Individuální terapie

7) Psychosociální služby v rámci Odborného sociálního poradenství.

 

Strukturovaný léčebný program  zaměřený na cílovou skupinu rodičů  – zejména matky užívající návykové látky. 

Strukturovaný léčebný dvouletý ambulantní program nabízí systematickou práci s klienty a klientkami. Úzce spolupracuje s adiktologickou ambulancí, kde dochází k nastavení léčebného plánu a diagnostice a počátečnímu vyhodnocování spolupráce. Program též ve spolupráci se složkou Odborného sociálního poradenství, pomáhá řešit tíživou situaci našich klientů, zejména opuštěných matek a těhotných žen v tíživé situaci. Strukturovaný program se skládá z diagnosticko - diferencionální fáze 7 týdnů, Nízkoprahové fáze 3 měsíce, Tematické fáze 9 měsíců, Růstové fáze 12 měsíců. 

 

Spolupráce s OSPOD

Sociální pracovníky OSPOD si dovolíme tímto upozornit, aby na naše klienty, zejména maminky nespěchali. Užívání návykových látek je nemoc a jako na nemoc je třeba na problematiku nahlížet, nikoliv jako na sociálně patologický jev, který lze kdykoliv omezit. Pro úspěšnou léčbu, je třeba s klientkami navázat důvěru a není možné podávat informace hned v začátku léčby s výjimkou, zda léčba, nebo spolupráce byla zahájena. Taktéž nemůžeme na požádání klienty testovat, pokud oni nebudou výslovně souhlasit, nebo bude riziko, že zahájení spolupráce bylo natolik krátké, že nelze vyhodnotit míru problému. Zrovna tak, ale není možné jednorázově testovat klienty na jejich požádání, jelikož zejména v době testování, může být test na přítomnost NL v moči negativní, což však nezaručuje klientovu abstinenci. Kritéria pro abstinenci jsou pro nás kritéria, jak klient s programem spolupracuje a jeho osobností posun.

Pro péči o dítě jsme vytvořili Kritéria pro matku a Kritéria péče o dítě ke stažení zde (bude dodáno později)

 

Pozor na dotazy o zdravotním stavu

Vážení kolegové sociální pracovníci, pokud se nás ptáte na skutečnost a výsledky testů, nebo na zdravotní stav našich klientů i v případě, že máte udělen souhlas, nemáte na tyto informace právo. Informace o zdravotním stavu jsou vždy výhradně podávány pouze lékařem a to dalším zdravotníkům, nebo v případě souhlasu klienta, jeho blízkým. I když si obstaráte souhlas klienta, ten by měl být poučen o tom, že má právo na tělesnou integritu a vše s ní spojené a nikdo nemá právo, ani on sám se vzdát svého lidského práva. Dále by musel být klient, zejména matka poučen a srozumitelně informován o důsledcích a to i negativních v případě udělení souhlasu s informacemi o zdravotním stavu a výsledcích testů. Tato povinnost se týká i nás. Je též nutné brát na zřetel, že klient nesmí udělovat souhlas pod nátlakem a to v případě hrozby odebrání dítěte nátlak je. Informace mohou být podány jedině v případě, že se jedná o ohrožení mravní výchovy dítěte a zanedbání péče, nebudou však zásadně podávány informace o zdravotním stavu klientů, kteří nemají děti ve své péči. Domníváme se, že lze hodnotit schopnost péče o dítě např. výše uvedenými kritérii. Rovněž nebudou informace podávány rodinným příslušníkům a partnerkám a partnerům klientů.

 

Nabízené služby

1) Individuální a skupinové poradenství 

2) Terapeutické skupiny

3) Socioterapie

4) Pravidelné kontrolní revize individuálních plánů

5) Kontrolní zhodnocení adiktologem

6) Vstupní a kontrolní zhodnocení psychiatrem

7) Sociální práce

8) Odborné sociální poradenství

9) Testování na NL v moči

10) Doporučení do zdravotnických zařízení

11) Doporučení do dalších léčebných programů

12) Spolupráce s OSPOD

13) Spolupráce s adiktologickou ambulancí

14) Spolupráce s programem Slunečnicová zahrada

 

Stáže v adiktologické ambulanci a psychosociálním centru

Jsou k dispozici pro studenty zdravotnických škol, VOŠ a VŠ obory adiktologie, ošetřovatelství, speciální pedagogika, klinická psychologie a všeobecné lékařství. U ostatních humanitních oborů, může být požadováno ukončený Bc. program, nebo alespoň  3.ročník u denního studia. Může být však umožněna exkurze, nebo konzultace.

 

Náš tým 

Mgr. Simona Sedláčková MSc. MHA MPH , Mgr. Kateřina Dobrinič, Martin Lochman, Mgr. Jana Bóbiková, Ing. Lumír Hřebík, Bc. Petra Mládková, Tereza Braunová Dis, Bc. Martin Kocián

 

Odborné sociální poradenství

Nabízí Odborné sociální poradenství klientům, kteří jsou cílovou skupinou Centra pro rodinu a PSS. Dle Zákona 108/2006 Sb. jedná se o zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, prosazení oprávněných zájmů klienta, asistenční služba, sociálně terapeutický kontakt. Poradenství je zaměřeno zejména na oblasti Dluhové poradenství, karierové poradenství a poradenství při hledání zaměstnání, poradenství v oblasti rekvalifikaci, právní poradenství a poradenství v oblasti žádostí o finanční příspěvky apod. Poradenství je poskytováno průběžně v rámci celé služby dle Individuálních plánů a jejich revize.

 

Projekt Slunečnicová zahrada program Integračního centra

Litevská 8, Praha 10, 100 05, č.dv. 109

Projekt Slunečnicové zahrady a Integračního centra je zaměřen na práci s již abstinujícími rodiči s dětmi, které byly v dětství ohroženy návykovou látkou. U dětí jsou to aktivity zaměřeny na práci se senzorickou integrací a motorickou nezralostí. Dále je program zaměřen na zvyšování předškolních a školních kompetencí u dětí. Úvodní screening - vyšetření vývojové škály u dětí, práci s dětmi a poradenství a pro práci s rodiči a pěstouny je realizováno v rámci projektu Slunečnicová zahrada, který je součástí Integračního centra.

Práce s dětmi zaměřená na rozvoj školních a předškolních kompetencí, upevnění vazeb mezi dětmi a rodiči a navázání kontaktu při návratu dětí z NRP. Práce s rodiči je zaměřena na rozvoj rodičovských kompetencí a interakcí mezi rodičem a dítětem.

 

Informace ke stažení:

1) Edukovaný asistovaný kontakt

2) Práce s rodiči uživateli návykových látek

 

Tým projektu Slunečnicová zahrada 

Vedoucí speciální pedagog:

Mgr. Kateřina Dobrinič

Speciální pedagog, adiktolog, výživové poradenství:

Mgr. Simona Sedláčková MSc. MHA MPH

Speciální pedagog, ophtalmoped a surdoped:

Mgr. Alena Keblová

Všeobecné lékařství, zdravotně sociální pracovník, asistent pedagoga:

Martin Lochman

Sociální pracovnice, pedagog, nutriční specialista:

Bc. Petra Mládková

Koordinátor projektů, asistent pedagoga:

Ing. Lumír Hřebík

 

 

Centrum pro rodinu - pracoviště newyorské university v Praze.

zdroj.aspx