Centrum pro rodinu

 

vedoucí programu: Mgr. Simona Sedláčková

 

Krizová telefonická intervence: 603 291 593 

 

Poslání

Umožnit klientům užívajícím návykové látky, nebo jejím blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci. Dále pomoci matkám, které jsou ohroženy návykovou látkou, najít vhodné řešeni a umožnit jim a jejich dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich zájmů.

 

Cílová skupina

Služba je určena všem, kteří mají problémy s užíváním návykových látek a usilují o změnu své životní situace směrem k abstinenci. Matkám, které v souvislosti s danou problematikou, mají problémy s péčí o dítě, rodinou, úřady a okolím. Cílová skupina pro poskytování odborného sociálního poradenství není věkově omezena.

 
Ambulantní psychosociální služby

 (zařízení má certifikát odborné způsobilosti)

 

Je strukturovaný léčebný program  zaměřený na cílovou skupinu rodičů užívající návykové látky. 

 

1) terapeutické skupiny

2) individuální terapie

3) socioterapie

4) práce s dětmi zaměřená na rozvoj rodičovských kompetencí a interakcí mezi rodičem a dítětem

 

Stáže v adiktologické ambulanci a psychosociálním centru

jsou k dispozici pro studenty zdravotnických škol, VOŠ a VŠ obory adiktologie, ošetřovatelství, speciální pedagogika, klinická psychologie a všeobecné lékařství. U ostatních humanitních oborů, může být požadováno ukončený Bc. program, nebo alespoň 3.ročník u denního studia. Může být však umožněna exkurze, nebo konzultace.

 

E-mail: cpr(at)dropin.cz

Tel.: 272 111 704, 603 291 593

Kde nás najdete: Litevská 8, 100 00 Praha 10

 

Od 16. 11. do 23. 11. 2015 probíhá v Centru pro rodinu stěhování (v rámci budovy, adresa zůstává pro budoucnost stejná) - omezený provoz, nefunkční internet a telefonní linka 272 111 704. V případě potřeby volejte 603 291 593

 

vedoucí centra:

Mgr. Simona Sedláčková

vedoucí sociální pracovnice:

Bc. Petra Mládková

adiktologický pracovník, terapeut

 

Projekt Slunečnicová zahrada a program Integračního centra

 

E-mail: cpr(at)dropin.cz

Tel.: 272 111 704, 603 291 593

Kde nás najdete: Litevská 8, 100 00 Praha 10

vedoucí centra:

Mgr. Simona Sedláčková

vedoucí sociální pracovnice:

Bc. Petra Mládková

  

 

Projekt Slunečnicové zahrady a Integračního centra je zaměřen na práci s již abstinujícími rodiči s dětmi, které byly v dětsví ohroženy návykovou látkou. U dětí jsou to aktivity zaměřeny na práci se senzorickou integrací a motorickou nezralostí. Dále je program zaměřen na zvyšování předškolních a školních kompetencí u dětí. Úvodní screening - vyšetření vývojové škály u dětí, práci s dětmi a poradenství a pro práci s rodiči a pěstouny je realizováno v rámci projektu Slunečnicová zahrada, který je součástí Integračního centra.

 

Vedoucí speciální pedagog:

Mgr. Kateřina Dobrinič

 

Adiktologická ambulance: 

(registr. zdrav. zařízení)

 

E-mail: cprdropin(at)gmail.com

Tel.: 739 027 070; 603 291 593

Kde nás najdete: Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 110 00 Praha 1.

Otvírací doba: středa a čtvrtek od 10 do 17 hod.

Na konzultaci se prosím předem telefonicky objednejte.

Nabídka služeb:

1)  vstupní adiktologické a psychiatrické vyšetření

2) celkové zhodnocení adiktologické situace

3) drogové testy, gravitesty

4) navázání kontaktu na hepatologa a dermakologa

5) adiktologické poradenství v oblasti návykových nemocí

6) poradenství poruchy příjmu potravy

 

odborní zástupci:

MUDr. Jiří Presl a MUDr. Zdeněk Veselý

vedoucí adiktolog:

Mgr. Simona Sedláčková

zástupce vedoucí, speciální pedagožka:

Mgr. Kateřina Dobrinič

sociální pracovnice, výživový poradkyně a adiktologická pracovnice:

Bc. Petra Mládková

adiktologický pracovník, terapeut

 

Informace ke ztažení:

Edukovaný asistovaný kontakt 

Práce s rodiči uživateli návykových látek

 

Centrum pro rodinu - pracoviště newyorské university v Praze.