Terénní program sociálních asistentů - Streetwork

 

Kontaktní e-mail: street(at)dropin.cz

Kontaktní telefon: 731 315 214

Práce na uzavřené drogové scéně: Tel.: 733 129 471 (Martin)

 

vedoucí programu: Bc. Martin Kocián

E-mail: kocian(at)dropin.cz

Tel.: 733 129 471

 

zástupce vedoucího: Tereza Horváthová

E-mail: horvathova(at)dropin.cz

Tel.: 773 752 900

 

Koordinátorka stáží a dobrovolníků: Bc. Barbora Kodešová

 

E-mail: kodesova(at)dropin.cz

 

 

rozpis street

 

 

 

Team

 

Terénní program už ze své podstaty přichází k uživatelům nejblíže, aktivně je vyhledává a služby poskytuje v jejich přirozeném prostředí. Je odrazovým můstkem do návazných služeb a zároveň velmi často jedinou sociální službou, která klienta doprovází po celou drogovou kariéru včetně okamžiků, kdy z nejrůznějších důvodů vypadává ze sítě dalších sociálních služeb. Vše výše uvedené terénním pracovníkům umožňuje být jedním z nejúčinnějších ochránců veřejného zdraví skrze aktivní poskytování informací z oblasti Harm reduction ve srozumitelné, přitom nezkreslené, formě přímo nejzranitelnější a nejrizikovější cílové skupině, tedy injekčním uživatelům nelegálních návykových látek.

Kdo jsme?

Terénní program sociálních asistentů - Streetwork, Drop In, o.p.s. je nízkoprahovou sociální službou podle zákona 108/2006Sb, která se zaměřuje na poskytování služeb terciární prevence na území Hl. m. Prahy. Spolupracujeme zejména s injekčními uživateli nelegálních látek na principech Harm Reduction a Public Health. Všechny služby jsou bezplatné a anonymní.

Pro koho tu jsme?

  • pro problémové uživatele nelegálních návykových látek,
  • pro lidi užívající injekčně, s rizikovým způsobem chování,
  • pro mladistvé a rekreační uživatele,
  • pro veřejnost, instituce a úřady státní správy a samosprávy.

 

Základní činnost:

Činnost na otevřené drogové scéně, monitoring

Aktivně vyhledáváme uživatele nelegálních návykových látek k navázání kontaktu a nabídnutí našich služeb a procházíme potenciálně rizikové lokality k případnému sběru injekčních stříkaček. Základním prostředkem k těmto činnostem je monitoring. K úspěšnému vyhledávání vycházíme ze zkušenosti terénních pracovníků, doporučení uživatelů služby nebo donátorů (pracovníci úřadu městské části, městské policie apod.), případně na podněty obyvatel.

Činnost na uzavřené drogové scéně

Vyhledáváme uživatele nelegálních návykových látek, kteří se snaží žít běžným způsobem života. Nechtějí být stigmatizováni, proto nevyhledávají žádné adiktologické nebo sociální služby, a snaží se být v místě bydliště nenápadní. Pověření zkušení pracovníci, mezi které patří i indigenní pracovníci, se snaží navázat s touto cílovou skupinou dlouhodobý kontakt. Výměna přímo v místě bydliště je dobrým prostředkem k další spolupráci.

               Činnost na festivalech

V rámci terénního programu jezdíme i na hudební festivaly. Cílovou skupinou jsou zde, jak rekreační uživatelé nelegálních drog, tak široká veřejnost. Na našem stánku nabízíme informační servis z oblasti drogové problematiky, individuální poradenství, v případě nutnosti poskytneme i základní krizovou intervenci. Volně dostupné jsou u nás kondomy, ke konci festivalu provádíme řidičům orientační dechové zkoušky na alkohol.

Naše cíle:

  • Směrem ke společnosti (snižování rizik spojených s užíváním drog ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, minimalizace sociálních, zdravotních a kriminálních následků užívání drog, zvýšení informovanosti o drogové problematice apod.)
  • Směrem k uživatelům služby (navázání kontaktu a vytvoření vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem, založeném na vzájemné důvěře, podpora změny rizikových vzorců chování uživatelů, zachování anonymity, individuálního přístupu, odkazování do následných služeb apod.)
  • Směrem k blízkým a příbuzným uživatelů (jedná se o kontakty mimo naše primární cílové skupiny, ale občasně k nim dochází) - psychosociální podpora, reference do jiných odborných zařízení, telefonické odborné sociální poradenství, telefonická krizová intervence.
  • Směrem k donátorům (aktivní komunikace se zástupci samosprávy, participace na přístupu k naší cílové skupině, informování v podobě průběžných či závěrečných zpráv atd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medistyl pharma
 

zdroj.aspx