Česká společnost AIDS pomoc
PsychoPomocPovodne2013
Naše organizace se zapojila do projektu Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu

TPSA Streetwork

Tel.:731 315 214

E-mail: street(at)dropin.cz

 

Zájemci o výměnu na bytech volejte: tel.: 733 129 471 (Martin)

Zájemci o práci externích terénních pracovníků a zájemci o stáže volejte: tel.: 774 597 720 (Anna).

 

Výběrové řízení na pozici Terénní pracovník 

 

Pracovní doba:

Pracovní doba pro terénní práci je pondělí až pátek od 12 do 17 hodin, sobota a neděle od 14 do 16 hodin a noční služby pondělí, středa a čtvrtek od 21 do 23 hodin.

Pracovní doba pro terénní práci se může měnit po dohodě pracovního týmu na základě přizpůsobení se potřebám klientů.

 

Kdy a kde náš můžete potkat:

pondělí - pátek

12.00 - 14.00: Hlavní nádraží, Muzeum, Můstek

14.00 - 15.00: Františkánská zahrada, Národní třída, Karlovo náměstí

16.00 - 17.00: Na Knížecí, Praha 2 / monitoring v okrajových částec Prahy

pondělí a čtvrtek - noční výměna

21.00 - 23.00: centrum Prahy - Muzeum, Můstek

středa - noční výměna

21.00 - 23.00: dle aktuální potřeby

sobota, neděle a svátky

14.00 - centrum Prahy - Muzeum, Můstek

 

Kdy a kde najdete pracovníky jakéhokoliv pražského terénního programu? Info zde...

 

 

 

Projekt +50 Městské části Praha 10 (klik na infoleták)

Děkujeme za podporu Městské části Praha 10.

 

 

Děkujeme za podporu.

 

Drop In o.p.s. prosazuje od svého založení pragmatický pohled na řešení drogové problematiky a snaží se ovlivnit postoj společnosti k drogové problametice ve směru realistického pojetí dané oblasti, tzn. lisí se do války proti drogám. Snaží se řešit drogové problémy v intencích tzv HARM REDUCTION - tj. racionální snižování rizik, která z drogové problematiky jako celku vyplývají. Jako jedna z priorit sem spadá i prevence vůči HIV infekci mezi osobami, které si drogu aplikují intravenózně = nitrožilně.

Projekt terénního programu částečně preventivně reguluje následky rizikového způsobu užívání drog. Vedle tohoto základního cíle sleduje i navázání komunikace s lidmi, kteří programově odmítají kontakt s jakoukoliv společenskou institucí. Nemůžeme očekávat jejich dostatečně rychlý a tedy nerizikový odklon od této "vzpoury", ale musíme být schopni jim v jejich sebeohrožujícím období nabídnout služby, které jsou ochotni přijmout.

Projekt snižování zdravotních rizik na jakékoliv úrovni přístupnosti je nejenom služby uživatekům omamných látek, ale také sekundárně významnou ochranu obyvatel hlavního města Prahy před šířením infekčních nemocí. Terciárně se dá předpokládat, že konzument, který pozitivně prožije setkání s lidmi pracujícími v projektu terénních pracovníků, bude i vstřícnější ke komunikaci o jiných tématech než je čistá jehla a stříkačka. Toto může významně ovlivnit jeho vztah k dalším institucím nebo k životnímu stylu, který do té doby preferoval.

 

Poslání TPSA Drop In - Streetwork

Posláním Terénního programu sociálních asistentů Drop In je pomáhat uživatelům nelegálních návykových látek snižovat zdravotní a sociální rizika spojených s užíváním drog v Praze a motivovat ke změně životního stylu

a to formou:

1) vyhledávání uživatelů nelegálních návykových látek

2) poskytování informací z oblasti bezpečnějšího braní

3) distribucí zdravotnického materiálu

4) poradenství z oblasti sociální, sociálně právní a zdravotní

5) doporučování do zařízení dle potřeb klienta

6) poskytování sociální asistence do sítě kamenných zařízení

 

Svou činností zmenšují také škody působené společnosti dle principu ochrany veřejného zdraví.

 

Cílem terénního programu je:

1) Navázat a udržovat kontakt s uživateli nelegálních návykových látek. Usilujeme o to, aby uživatelé bez kontaktu se sociální sítí byli osloveni a informováni o nabídce odborné pomoci důvěryhodnýcm způsobem.

2) Zmírnit zdravotní rizika související s aplikací drog prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod. Usilujeme o to, aby byla snížena rizika zdravotních škod související s užíváním drog, tedy aby uživatelé:

a) měli k dopizici potřebný materiál pro bezpečnější braní

b) měli k dispozici informace, jak bezpečněji užívat drogy a řídili se jimi v praxi

c) měli možnost základního zdravotního ošetření a zdravotního poradenství

d) získali informace, jak přestat brát, naučili se brát drogy méně či bezpečnější formou či způsobem, který jim umožní žít důstojný život

e) byli včas varováni před možnými riziky souvisejícími s užíváním drog (systém včasného varování)

3) Vyšší informovatnost uživatelů nelegálních návykových látek v oblastech zdravotní, sociální a právní.

4) Propojení uživatelů nelegálních návykových látek s "kamennýni" službami, zprostředkování konkatku se společenským prostředím a zlepšení orientace ve společenských vztazích (především v konatktu s policíí, úřady a zdravotní péčí). Usilujeme o to, aby měli k dispozici informace o možnostech základního hygienického servisu, přespání a ubytování, vyřízení dokladů, jednání s úřady a možnost práce a nárokových dávek.

5) Zvýšit schopnost uživatelů nelegálních návykových látek uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy, zvýšit schopnost při vyřizování běžných záležitostí, tak aby to následně mohli dělat sami.

6) Zvýšit schopnost obnovovat a upevňovat zdravý kontakt s rodinou a další aktivity podporující sociální začlěňování.

7) Dát možnost poradit se a motivovat jak změnit životní styl směrem k abstinenci.

8) Chránit veřejné zdfraví a celou společnost aby:

a) došlo k předejití či omezení epidemi HIV-AIDS, hepatitid a syfilis

b) docházelo ke sběru a bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu

c) byla drogové scéna mapována a došlo tak k včasným přesunům služeb výměných programů na místa výskytu drogové scény.

 

Zásady

TPSA Drop In o.p.s. - Streetwork se řídí Etickým kodexem organizace a našimi zásadami jsou nízkoprahovost, anonymita, bezplatnost, respekt k důstojnosti, lidským právům a právu na vlastní rozhodnutí. Vycházíme z individuálních potřb našich klientů a z principu Harm Reduction. Usilujeme o prosazování oprávněných zájmů našich klientů navenek.

 

Principy podrobněji

Nízkoprahovost: služby jsou přístupné všem, kteří spadají do cílové skupiny. Usilujeme o dostupnost programu klientům. Sami klienty vyhledáváme, jsme k dispozici klientům pravidelně (365 dní v roce), klienti při čerpání služeb mají mosžnost být intoxikovaní, pokud poruší pravidla (agrese), nepřichází o možnost poskytování minimálních služeb do budoucna.

Anonymita: klientům je nabízen anonymních kontakt. Standardně je vedena dokumentace na základě kódu (složeného z prvních tří písmen jména matky, dne narození, ze tří prvních písmen jména klienta a měsíce narození, např.: ANN26LEN09). To neznamená, že pracovníci neznají klienty např. jménem nebo nich nevědí soukromé informace. Nicméně identifikovatelné informace nejsou o klientech zaznamenávány.

Bezplatnost: žádná ze služeb ani zdravotnický materiál není poskytován za úplatu.

Respekt k důstojnosti, lidským právům a právo na vlastní rozhodnutí: pracovník pracuje s klientem s respektem k situaci, ve které se klient nachází (např. zcela rezignoval na své vlastní zdraví), motivuje klienta, ale nenutí ke změně. Pracovník musí dodržovat Etický kodex.

Harm Reduction: vycházíme ze zásady popsané v tomto sdělení: " ...neber drogy! Pokud je musíš brát, tak polykej, nemůžeš-li polykat, tak je kuř, nemůžeš-li je kouřit a musíš je brát injekčně, ber je bezpečně, nemůžež-li je brát bezpečně, tak... neber drogy!" Snažíme se klientům nabízet dosažitelné cíle, přiléhavé jejich situaci a aktuálním možnostem.

Prosazování oprávněných zájmů našich klientů navenek: mapujeme, zda v některých oblastech (např. při aktivitách bezpečnostních agentur, policie, při příjmu ve zdravotnických zařízení) nedochází k porušování práv klientů a v případě, že to tak je, intervenujeme a na situaci upozorňujeme.

 

Stáže

Pokud máte zájem o stáž v programu Streetwork a splňujete podmínku věku 21 let, doporučujeme Vám se domluvit na termínu pár týdnů předem. Příležitost je pro všechny zájemce o podbný typ práce a pro studenty humanitních škol.

Nabízíme seznámení s teoretickýmu východisky práce, probereme základní princpipy práce a nakonec Vám dáme příležitost vyzkoušet si práci na ulici. Pro Vaše otázky Vám bude k dispozici náš pracovník. 

Základní doba stáže je 1 týden a cena za stáž je 1000 Kč, pro studenty 500 Kč. Kontaktujte Mgr. Miroslavu Rodovou e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .